PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

          

Số:  47/PGD&ĐT

V / v triển khai công tác làm việc tư vấn tâm lý, tương hỗ học viên trong trường đại trà phổ thông

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc

TP Ninh Bình, ngày 17 tháng 01 năm 2019

Kính gửi : Hiệu trưởng những trường Tiểu học, trung học cơ sở trong Thành phố .Thực hiện Công văn số 01 / SGDĐT-TCCB ngày 02/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Ninh Bình hướng dẫn triển khai công tác làm việc tư vấn tâm lý, tương hỗ cho học viên trong trường đại trà phổ thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tỉnh Ninh Bình nhu yếu Hiệu trưởng những trường Tiểu học, trung học cơ sở tiến hành thực thi tốt những nội dung sau :1. Thành lập Tổ Tư vấn, tương hỗ học viên của nhà trường và sắp xếp giáo viên kiêm nhiệm để triển khai công tác làm việc tư vấn tâm lý cho học viên. Thành phần Tổ Tư vấn, tương hỗ học viên gồm : Đại diện chỉ huy nhà trường làm Tổ trưởng ; thành viên là cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm công tác làm việc tư vấn tâm lý, nhân viên cấp dưới y tế trường học, cán bộ, giáo viên đảm nhiệm công tác làm việc Đoàn, Đội, đại diện thay mặt cha mẹ học viên và một số ít học viên là cán bộ lớp, cán bộ Đoàn, Đội. Cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm công tác làm việc tư vấn cho học viên phải là người có kinh nghiệm tay nghề và được huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng về trình độ, nhiệm vụ tư vấn tâm lý ( có chứng từ nhiệm vụ tư vấn tâm lý học đường theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành ). Giáo viên kiêm nhiệm công tác làm việc tư vấn tâm lý được hưởng định mức giảm tiết dạy theo lao lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo .Định mức số tiết cho Tổ tư vấn, tương hỗ cho học viên triển khai theo điểm b, Điều 9, Thông tư số 16/2017 / TT-BGDĐT, ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn hạng mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người thao tác trong những cơ sở giáo dục phổ thông công lập “ Giáo viên kiêm nhiệm làm công tác làm việc tư vấn học viên : Trường đại trà phổ thông cấp tiểu học có từ 28 lớp trở lên so với trung du, đồng bằng, thành phố, 19 lớp trở lên so với miền núi, vùng sâu, hải đảo được sử dụng 06 tiết trên tuần ; từ 27 lớp trở xuống so với trung du, đồng bằng, thành phố, 18 lớp trở xuống so với miền núi, vùng sâu, hải đảo được sử 2 dụng 03 tiết trên tuần để thực thi trách nhiệm tư vấn học viên. Trường đại trà phổ thông cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông có từ 28 lớp trở lên so với trung du, đồng bằng, thành phố, 19 lớp trở lên so với miền núi, vùng sâu, hải đảo được sử dụng 08 tiết trên tuần ; từ 27 lớp trở xuống so với trung du, đồng bằng, thành phố, 18 lớp trở xuống so với miền núi, vùng sâu, hải đảo được sử dụng 04 tiết trên tuần để thực thi trách nhiệm tư vấn học viên ” .2. Ban hành quy định hoạt động giải trí của Tổ Tư vấn và thiết kế xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai những hoạt động giải trí tư vấn tâm lý, tương hỗ cho học viên .

            3. Trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu cần thiết để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ tư vấn. Bố trí phòng tư vấn (góc tư vấn) đảm bảo tính riêng tư, kín đáo, thân thiện và phù hợp để tổ chức hoạt động tư vấn.

             4. Có kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tư vấn tâm lý cho học sinh trong nhà trường. Trong năm 2019, mỗi nhà trường cử 03 giáo viên tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn tâm lý học đường ( theo mẫu đính kèm).

            5. Các trường Tiểu học, THCS thành lập các Tổ Tư vấn và gửi Quyết định cùng danh sách thành viên Tổ Tư vấn, danh sách tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn tâm lý học đường về Phòng Giáo dục và Đào tạo (Bộ phận Tổ chức nhận, tổng hợp) đồng thời gửi qua hòm thư tochucgdtp@gmail.com trước ngày 23/01/2019 để tổng hợp báo cáo Sở.

Văn bản này thay thế sửa chữa công văn số 29 / PGD ngày 09/01/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tỉnh Ninh Bình .Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tỉnh Ninh Bình nhu yếu Hiệu trưởng những trường Tiểu học, trung học cơ sở tráng lệ tiến hành nội dung Công văn này. / .

Nơi nhận:

– Như kính gửi ;- L ­ ưu : VT.

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã kí)

Bùi Quang Vinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *