Xây dựng và điều phối nội dung dự án Bất Động Sản đào tạo và giảng dạy liên ĐH : Nhận diện, lượng giá và can thiệp rối loạn chuyên biệt học tập ”, hợp tác giữa trường Đại học Louvain, Đại học Liège và ĐH KHXH vàNghiên cứu sâu xa về ngôn từ nói và rối loạn học tập, 15 h, V. Crollen, Liên LÊ, M.T., & Noël, M. (in revison). Transparent Vietnamese number-naming system facilitates first graders transcoding- cross- linguistic study comparison with French. Aricle submitted on Cognitive development.
CÔNG BỐ KHOA HỌC VÀ THAM LUẬN TẠI HỘI THẢO TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ:

Gregoire, J., Ngô, T.P.L, Lê, T.M.L et al. (2021). Xây dựng, triển khai, kết quả dự án hợp tác đào tạo việt-bỉ về rối loạn chuyên biệt học tập tại việt nam trong 5 năm (2016-2021). Hội thảo khoa học quốc tế về Nhận diện, lượng giá và can thiệp Tâm lý cho trẻ có rối loạn chuyên biệt học tập trong bối cảnh học đường, 2-3/11/2021 (online conference)

Lê, T.M.L (2021). Aperçu des étapes du développement numérique des enfants âgés de 0 à 6 ans. Conference on identification, assessment & intervention for children with specific learning disorders in school context, Vietnam National University, 2- 3/11/2021 (online conference)

Bạn đang đọc: TS. LÊ THỊ MAI LIÊN

Lê, T.M.L (2021). Lightning talk: Transparent number-naming system gives only limited advantage for preschooler’s numerical development: Comparisons of vietnamese and french-speaking children. Mathematical Cognition and Learning Society, 29 July 2021 (online conference)

Lê, T.M.L & Noël, M-P., (2020), Predicting children’s arithmetic achievement and strategy choice: a two years’ longitudinal study in Vietnam. Paper presented at the meeting of the third conference of Mathematical Cognition and Learning Society (MCLS) in Dublin, Ireland, from June 26th to June 29th, 2020 (online conference)

Lê, T.M.L. (2018), Screening & Standardized tests for dyscalculia, 5th International Conference on School Psychology in Vietnam, “The Role of School Psychology in Promoting Well-being of Students and Families,” 1st- 3rd, August, 2018, Hanoi, Vietnam.

Lê, T.M.L. & Noël, M-P., (2018), Impact of language structure on numerical development: A comparison of Vietnamese and Belgian Children, IPSY Conference, University of Louvain, Belgium, 28 May 2018 and Poster session in Mathematics Education Centre’s 3rd annual symposium in Loughborough University, UK, 7th – 8th June 2018.

Lê, T.M.L. & VU, B.P., (2017), Tổng quan các phần mềm sử dụng trong thu thập số liệu thuộc nghiên cứu tâm lý học: Trường hợp E-Prime và Psychopy. Hội thảo: Tâm lý học và sự phát triển bền vững con người trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0, 23/12/2017, ĐH KHXH&NV TP.HCM.

Lê, T.M.L. (2016), Giới thiệu về Phương pháp Tâm vận động Aucouturier trong can thiệp cho trẻ tự kỷ, Hội thảo phương pháp can thiệp cho trẻ tự kỷ, tháng 8/2016, ĐH KHXH & NV- TP.HCM

Lê, T.M.L. (2014), Intervention sur les enfants ayant des troubles spécifiques de l’apprentissage par RASED (France) et sur la situation de la recherche et de la pratique au Vietnam, Colloque scientifique international: “Identification, Diagnostic et Intervention des troubles spécifiques de l’apprentissage” organisé par l’USSH-UNV-HCMV, Institut de recherche en Éducation du Vietnam et WHF (France)

Lê, T.M.L. & VU, H.N. (2014), Nghiên cứu tổng quan về tâm lý người sử dụng facebook: một trào lưu của xã hội hiện đại, Hội thảo khoa học: “Nghiện Internet: những thách thức mới của xã hội hiện đại”, 2013, ĐH KHXH &NV Tp.HCM.
Lê, T.M.L. & Ngo, T.H (2013), Adaptation of well-being test in Vietnam: AUQUEI and KINDLR, Scientific Magazine of International School, National University of Vietnam in Hanoi.

Lê, T.M.L., Florin, A., Guimard, P., Bacro, F., NGO, T.H (2012), Assessing of quality of life of Vietnamese children from 6 to 12 years old: Comparative study with French; 32nd Conference of Association for Psychological Science by French Langue (APSLF); University of Nantes, December 2012.

Lê, T.M.L., NGO, T.H (2012), Assessing of quality of life of students in an elementary school in Nghe An province, Vietnam; International conference “ Psychological Training, Research and Application in cultural integration context ”, USSH- Hanoi, November 2012.

, M.T., và Noël, M. ( in revison ). Transparent Vietnamese number-naming system facilitates first graders transcoding – cross – linguistic study comparison with French. Aricle submitted on Cognitive development .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *