Vậy để thành lập một trung tâm tư vấn pháp luật cần điều kiện gì? Thủ tục thành lập trung tâm tư vấn pháp luật ra sao?Nếu Quý bạn đọc có các thắc mắc trên vậy đừng bỏ qua bài viết này; bởi Công ty Luật ACC sẽ chia sẻ đến Quý bạn đọc đầy đủ và chi tiết về thủ tục thành lập trung tâm tư vấn pháp luật . Giúp bạn có thêm thông tin pháp lý quan trọng trong quá trình thành lập trung tâm tư vấn pháp luật. 

1.Trung tâm tư vấn pháp luật là gì?

Trung tâm tư vấn pháp lý, được hiểu đơn thuần là một tổ chức triển khai được thành lập với công dụng tư vấn và xử lý những yếu tố pháp lý cho cộng động. Trung tâm hoàn toàn có thể hoạt động giải trí theo hình thức trợ giúp pháp lí không lấy phí hoặc có thù lao hoặc cả hai .

2.Quyền, nghĩa vụ của Trung tâm tư vấn pháp luật

 • Trung tâm tư vấn pháp lý có những quyền sau đây :
 1. a) Thực hiện vụ việc theo phạm vi quy định sau:

 • Hướng dẫn, giải đáp pháp lý ;
 • Tư vấn, cung ứng quan điểm pháp lý ;
 • Soạn thảo đơn, hợp đồng, di chúc và những sách vở khác ;
 • Cung cấp văn bản pháp lý, thông tin pháp lý ;
 • Đại diện ngoài tố tụng cho người được tư vấn pháp lý để thực thi những việc làm có tương quan đến pháp lý, trừ trường hợp pháp lý có lao lý khác .
 1. b ) Đề nghị cơ quan, tổ chức triển khai cung ứng thông tin về những yếu tố có tương quan đến quyền, quyền lợi hợp pháp của cá thể, tổ chức triển khai nhu yếu tư vấn pháp lý ;
 2. c ) Kiến nghị với cơ quan nhà nước về những yếu tố có tương quan đến quyền, quyền lợi hợp pháp của cá thể, tổ chức triển khai nhu yếu tư vấn pháp lý .
 • Trung tâm tư vấn pháp lý có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
 1. a ) Tuân theo lao lý của Nghị định này và những văn bản quy phạm pháp luật có tương quan của pháp lý về luật sư, trợ giúp pháp lý ;
 2. b ) Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về việc sử dụng tư vấn viên pháp lý, luật sư, cộng tác viên tư vấn pháp lý của Trung tâm ;
 3. c ) Định kỳ hàng năm, Trung tâm tư vấn pháp lý báo cáo giải trình Sở Tư pháp, nơi ĐK hoạt động giải trí và tổ chức triển khai chủ quản về tổ chức triển khai, hoạt động giải trí của Trung tâm và Chi nhánh thường trực. Báo cáo năm được gửi chậm nhất vào ngày 30 tháng 9. Số liệu báo cáo giải trình được tính từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 30 tháng 9 năm tiếp theo .

Ngoài báo cáo giải trình định kỳ, trong trường hợp đột xuất, Trung tâm tư vấn pháp lý báo cáo giải trình về tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của Trung tâm tư vấn pháp lý, Chi nhánh theo nhu yếu của Sở Tư pháp, tổ chức triển khai chủ quản hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền .

 1. d ) Bồi thường thiệt hại do lỗi của tư vấn viên pháp lý, luật sư, cộng tác viên tư vấn pháp lý của Trung tâm gây ra trong khi triển khai tư vấn pháp lý .

3.Điều kiện thành lập một trung tâm tư vấn pháp luật 

Để thành lập trung tâm tư vấn pháp luật, tổ chức cần đáp ứng các điều kiện thành lập trung tâm tư vấn pháp luật như sau: 

 • Có tối thiểu hai tư vấn viên pháp lý hoặc tư vấn viên pháp lý và một luật sư hành nghề với tư cách cá thể thao tác theo hợp đồng lao động hoặc hai luật sư hành nghề với tư cách cá thể thao tác theo hợp đồng lao động .
 • Có trụ sở thao tác của Trung tâm .
 • Tên gọi của Trung tâm tư vấn pháp lý phải gồm có cụm từ “ Trung tâm tư vấn pháp lý ” và bộc lộ được tên của tổ chức triển khai chủ quản. Trong trường hợp một tổ chức triển khai chủ quản thành lập từ hai Trung tâm tư vấn pháp lý trở lên, thì tên gọi của những Trung tâm này phải có sự phân biệt với nhau .

4.Hướng dẫn thành lập trung tâm tư vấn pháp luật

 • Tổ chức chủ quản ra Quyết định thành lập Trung tâm tư vấn pháp lý Quyết định thành lập Trung tâm tư vấn pháp lý do người đứng đầu tổ chức triển khai chủ quản ký và có nội dung chính sau đây :
 1. a ) Tên gọi của Trung tâm tư vấn pháp lý ;
 2. b ) Mục đích, trách nhiệm của Trung tâm tư vấn pháp lý ;
 3. c ) Lĩnh vực hoạt động giải trí của Trung tâm tư vấn pháp lý .
 • Tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp cấp TW, cấp ngành được thành lập Trung tâm tư vấn pháp lý trong khoanh vùng phạm vi cả nước .

Tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện được thành lập Trung tâm tư vấn pháp lý trong khoanh vùng phạm vi địa phương mình .
Cơ sở huấn luyện và đào tạo, cơ sở điều tra và nghiên cứu chuyên ngành được thành lập Trung tâm tư vấn pháp lý trong khoanh vùng phạm vi tỉnh, thành phố thường trực Trung ương, nơi đặt trụ sở của cơ sở đó .

5.Thủ tục đăng ký hoạt động trung tâm tư vấn pháp luật

Thủ tục hành lập trung tâm tư vấn pháp luật như sau:

Bước 1: Đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp

Bước 2: Thủ tục xin thành lập trung tâm tư vấn pháp luật

Bước 3 : Thủ tục ĐK hoạt động giải trí trung tâm tư vấn pháp lý

 • Trung tâm tư vấn pháp luật đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp, nơi đặt trụ sở của Trung tâm. Khi đăng ký hoạt động, Trung tâm tư vấn pháp luật gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Sở Tư pháp.

 • Hồ sơ ĐK hoạt động giải trí gồm có :
 1. a ) Đơn ĐK hoạt động giải trí ;
 2. b ) Quyết định của tổ chức triển khai chủ quản về việc thành lập Trung tâm tư vấn pháp lý ; về việc cử Giám đốc của Trung tâm tư vấn pháp lý ;
 3. c ) Dự thảo quy định tổ chức triển khai, hoạt động giải trí của Trung tâm tư vấn do tổ chức triển khai chủ quản phát hành ;
 4. d ) Danh sách kèm theo hồ sơ của người được ý kiến đề nghị cấp Thẻ tư vấn viên pháp lý, của luật sư thao tác theo hợp đồng lao động cho Trung tâm .

Trong thời hạn năm ngày thao tác, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp có nghĩa vụ và trách nhiệm cấp Giấy ĐK hoạt động giải trí cho Trung tâm tư vấn pháp lý ; trong trường hợp khước từ, phải thông tin nguyên do bằng văn bản .

 • Khi cấp Giấy ĐK hoạt động giải trí cho Trung tâm tư vấn pháp lý, Sở Tư pháp đồng thời cấp Thẻ tư vấn viên pháp lý cho người đủ tiêu chuẩn lao lý tại khoản 1 Điều 19 của Nghị định này .

Bộ Tư pháp lao lý mẫu Giấy ĐK hoạt động giải trí, Thẻ tư vấn viên pháp lý .

 • Trung tâm tư vấn pháp lý được hoạt động giải trí kể từ ngày được cấp Giấy ĐK hoạt động giải trí .
 • Những câu hỏi thường gặp khi thành lập trung tâm tư vấn pháp luật

 Thành lập trung tâm tư vấn pháp luật cần bao nhiêu vốn?

Tùy thuộc vào quy mô kinh doanh thương mại của doanh nghiệp .

Thành lập trung tâm cần phải có giấy phép gì?

Phải có quyết định thành lập và đăng ký hoạt động tư vấn pháp luật của cơ quan có thẩm quyền ra quyết định.

Điều kiện thành lập trung tâm tư vấn pháp luật quan trọng nhất?

Tất cả những điều kiện kèm theo đều quan trọng và cần được cung ứng rất đầy đủ .

Nếu thiếu điều kiện thành lập trung tâm tư vấn pháp luật sẽ bị xử lý như thế nào?

Sẽ bị phủ nhận hồ sơ ĐK doanh nghiệp. Trường hợp phát hiện sau khi đã thành lập doanh nghiệp, sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính vì kinh doanh thương mại không đủ điều kiện kèm theo .

ACC Group có dịch vụ tư vấn về thủ tục thành lập trung tâm tư vấn pháp luật không?

ACC Group sẽ tư vấn cho quý khách toàn bộ các vấn đề liên quan đến thủ tục thành lập trung tâm tư vấn pháp luật  cho khách hàng, ACC cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong quá trình thành lập trung tâm tư vấn pháp luật ?

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *