PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

         

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH TTVG                                              Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

                                                                              TTVG, ngày 18  tháng 3  năm 2019

Số : 05 / QĐ-THTTVG

                                                                                                                                          

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Thành lập Tổ tư vấn tâm lý trường học

 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN VĂN GIANG

Căn cứ công dụng, quyền hạn của Hiệu trưởng trường Tiểu học lao lý tại Điều lệ trường tiểu học phát hành theo Thông tư số 41/2010 / TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 30 tháng 12 năm 2010 ;Căn cứ Thông tư số 31/2017 / TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai công tác làm việc tư vấn tâm lý cho học viên trong trường đại trà phổ thông ;Căn cứ Kế hoạch số 51 / KH-PGDĐT ngày 14/3/2019 của Phòng GD&ĐT huyện Văn Giang về kế hoạch tổ chức triển khai tiến hành hiện công tác làm việc tư vấn tâm lý học đường Năm học 2018 – 2019 ;Căn cứ tình hình nhân sự năm học 2018 – 2019 và nhu yếu thực tiễn của trường Tiểu học Thị trấn Văn Giang

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Tổ tư vấn tâm lý học đường tại trường Tiểu học Thị trấn Văn Giang, gồm các Ông, Bà có tên sau:

  1. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng

  2. Bà Vũ Thi Luyến – Phó hiệu trưởng, Tổ phó

3. Bà Đỗ Thị Loan – GV.TPT Đội, Tổ phó4. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Bí thư đoàn, Thành viên5. Bà Lê Thị Hà – Tổ trưởng tổ 1, Thành viên6. Bà Hoàng Bích Thủy – Tổ phó tổ 1, Thành viên7. Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Tổ trường tổ 2 + 3, Thành viên8. Bà Lê Thị Kim Quỳnh – Tổ phó tổ 2 + 3, Thành viên9. Bà Trần Thị Nguyệt Thu – Tổ trường tổ 4 + 5, Thành viên10. Bà Đám Thị Nga – Tổ phó tổ 4 + 5, Thành viên11. Bà Vũ Thị Thu – Nhân viên y tế, Thành viên12. Ông Vũ Trọng Tấn – Trưởng Ban đại diện thay mặt CMHS, Thành viên

Điều 2. Tổ tư vấn có trách nhiệm:

– Xây dựng kế hoạch, quy định phối hợp và tổ chức triển khai tiến hành những hoạt động giải trí tư vấn tâm lý học viên trong trường học theo lao lý tại Thông tư số 31/2017 / TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực thi công tác làm việc tư vấn tâm lý cho học viên trong trường đại trà phổ thông .- Thường xuyên theo dõi, chớp lấy đặc thù, diễn biến tâm sinh lý của học viên để phòng ngừa, tương hỗ và can thiệp kịp thời so với học viên đang gặp khó khăn vất vả về tâm lý trong học tập và đời sống, có hướng xử lý tương thích .- Phân công trách nhiệm, lịch trực đơn cử và triển khai theo qui chế đã kiến thiết xây dựng ; liên tục báo cáo giải trình hiệu quả cho Hiệu trưởng hoạt động giải trí của tổ, tham mưu hướng giải quyết và xử lý, xử lý và xin quan điểm chỉ huy kịp thời .- Thiết lập tàng trữ khá đầy đủ hồ sơ theo lao lý .

    Điều 3. Các bộ phận có liên quan và các Ông, Bà có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                     HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

– Như Điều 3 ;- Đăng Website ;

                                                                                                                   Hoàng Thị Quyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *