Nước Mỹ nên lấy từ những nguồn khác.

It shouldn’t take away from other things .

QED

Giấc mơ nước Mỹ, phải không?

American dream, right?

OpenSubtitles2018. v3

Không phải là vào buổi sáng thứ 5000 tại Athens của nước Mỹ?

Isn’t this the 5,000th morning in the Athens of America?

OpenSubtitles2018. v3

Cứ nghĩ xem nước Mỹ đã làm gì với cư dân bản địa gốc Mỹ đi.

Just think what the United States did for the Native American populations.

OpenSubtitles2018. v3

Nước Mỹ sẽ sống hàng nghìn năm đấy, Jonah.

America gonna be 100 years, Jonah.

OpenSubtitles2018. v3

Điều này cũng đang xảy ra ở nước Mỹ nữa.

That’s happening here in the United States, too.

OpenSubtitles2018. v3

Hãy là người chèo lái nước Mỹ.

To be Captain America.

OpenSubtitles2018. v3

Nước Mỹ chi nhiều cho giáo dục hơn so với hầu hết các quốc gia khác.

America spends more money on education than most other countries.

QED

Nước Mỹ vừa mới có một tổng thống người da đen đầu tiên.

America has now elected its first openly black President.

ted2019

Thảm kịch lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.

The single greatest tragedy in american history.

OpenSubtitles2018. v3

nước Mỹ, ngay cả một con bạc vỡ nợ cũng có được cơ hội thứ hai.

In America, even a bankrupt gambler gets a second chance.

ted2019

Nước Mỹ vừa thông qua đạo luật chống lại hối lộ và quan liêu ở Congo.

The US has recently passed legislation to target bribery and misconduct in the Congo.

QED

Trong cuốn Nữ quyền đã thay đổi nước Mỹ, 1963-1975, do Barbara Love và Nancy Cott biên soạn, 473.

She appears in Feminists Who Changed America, 1963-1975 by Barbara J. Love.

WikiMatrix

Video: Người dẫn: Đây là vấn đề tái thiết năng lượng cho nước Mỹ.

Video: Narrator: It’s about repowering America.

ted2019

Bạn có thể làm được bản đồ nước Mỹ và đánh vần DNA bằng DNA

And you can make a map of the Americas and spell DNA with DNA.

ted2019

“Troy” đã thu về hơn 73% trong tổng doanh thu từ bên ngoài nước Mỹ.

Troy made more than 73% of its revenues outside the United States.

WikiMatrix

Chính các nông dân đã chiếm giữ tất cả phần đất này và làm thành nước Mỹ.

It was farmers that took all that country and made it America.”

Literature

Bắp là hạt giống quan trọng trong nước mỹ.

Corn is an important crop in the United States.

Tatoeba-2020. 08

Chủ đề từ lịch sử nước Mỹ được trưng bày trong khu vực này của công viên.

Themes from American history are presented in this portion of the park.

WikiMatrix

Thánh thần ơi, cái đó còn nhiều hơn số máy bay hiện có trên nước Mỹ.

For God’s sakes, that’s more than the number existing in the States.

OpenSubtitles2018. v3

nước Mỹ tự do, chúng tôi thực hiện một chuyến đi lắng nghe và học hỏi.

At Free America, we’ve done a listening and learning tour.

ted2019

Duy tại nước Mỹ, chúng ta đã mất 29.6 tỉ giờ đi lại vào năm 2014.

In the US alone, we spent 29.6 billion hours commuting in 2014.

ted2019

Chúng ta không phải chỉ là lính. Mà còn là đại diện của cả nước Mỹ.

We’re not just the face of the Marine Corps here, we are the face of the entire US of A.

OpenSubtitles2018. v3

Cứ nghĩ nhà tù này như một nước Mỹ thu nhỏ.

Think of this place like a map of the U.S.

OpenSubtitles2018. v3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *