Như là, hãy tưởng tượng đây là người phỏng vấn bạn.

Imagine this is the person interviewing you.

ted2019

Vâng, một trong những người phỏng vấn, và con làm cho anh ta ở Kirkland.

Yes, one of the interviews, the one I got at Kirkland.

OpenSubtitles2018. v3

Người phỏng vấn có sẵn sàng tạo dựng hình ảnh công ty rõ ràng cho bạn không?

Is the interviewer willing to make the company more transparent to you?

Literature

Người phỏng vấn đứng dậy, bắt tay tôi, và nói: “Ông đã được mướn.”

The interviewer stood, shook my hand, and said, “You’re hired.”

LDS

Cũng hãy nhớ rằng người phỏng vấn không phải là kẻ thù của bạn.

Remember, too, that the interviewer is not your enemy.

jw2019

Ep 6) Park Ji Yoon vai người phỏng vấn truyền hình (.

6) Park Ji-yoon as TV interviewer (ep.

WikiMatrix

Hay có lẽ bạn đã vô tình xúc phạm người phỏng vấn.

Or perhaps you inadvertently insulted the interviewer.

Literature

Bạn đang thẳng thắn yêu cầu người phỏng vấn nói về những thiếu sót của bạn.

You’re making a direct appeal to the interviewer to talk about your shortcomings.

Literature

Họ sẽ đặt rào chắn giữa bản thân mình với người phỏng vấn họ.

They will take barrier objects and put them between themselves and the person that is interviewing them.

QED

Câu hỏi cuối cùng của người phỏng vấn thường là câu hỏi quan trọng nhất.

The interviewer’s last question is frequently the most important one .

Literature

Đừng để người phỏng vấn có thêm cớ ghét bạn.

Don’t give the interviewer another excuse to dislike you.

Literature

Vì thế, Susan chững lại và chờ người phỏng vấn hành động.

So she hung back and waited for the interviewer to act.

Literature

Thường thì người phỏng vấn sẽ thấy câu hỏi này rất khó vì họ không thực sự biết rõ.

Often interviewers will find this question very difficult because they don’t really know.

Literature

Cô thật sự nói được 4 thứ tiếng, hay là chỉ hy vọng cái người phỏng vấn không biết tiếng đó?

You actually speak four languages, or are you just banking on never being interviewed by anyone who does?

OpenSubtitles2018. v3

Đúng là một câu hỏi khiêu khích, nhưng đối với người phỏng vấn thì chẳng có thông tin gì mới.

A provocative question, it is true, but it’s no news to the interviewer.

Literature

Những người phỏng vấn có thể thu thập thông tin lại mà không nêu tên tuổi người được phỏng vấn.

The interviewers can aggregate the information without naming names and give it to you.

Literature

Điều người phỏng vấn muốn nói: Tôi rất cảm phục việc anh/chị đã gọi điện tới như thế này.

WHAT THE INTERVIEWER WANTED TO SAY: I admire you for making a call like this.

Literature

Câu hỏi này yêu cầu người phỏng vấn xác định xem điều gì là quan trọng nhất và cần ưu tiên.

This question asks the interviewer to identify what is most important and then to prioritize.

Literature

Sự sắp xếp thời gian của bạn cần phải hoàn hảo đến mức người phỏng vấn có thể theo dõi bằng đồng hồ.

Your timing must be so perfect the interviewer could set her watch by it.

Literature

Thiên vị đến từ người phỏng vấn là về các hiệu ứng mà người đặt câu hỏi gây ra trên mẫu được chọn.

Interviewer bias is all about the effect that the person asking the questions has on the sample.

QED

(Việc để ngỏ thái độ như thế này làm dịu đi việc từ chối trước lời mời thân thiện của người phỏng vấn.

(Leaving the door open softens the refusal to accept the interviewer’s hospitality.

Literature

Không may thay, nhiều người phỏng vấn sẽ không nói với bạn điều mà bạn muốn biết trong bất cứ tình huống nào.

Unfortunately, many interviewers are not going to tell you what you want to know under any circumstances.

Literature

Trong 3 chương tiếp theo sau đây, bạn sẽ thấy những câu hỏi hay và thích hợp nhất để hỏi mỗi cấp độ người phỏng vấn.

In the next three chapters you will find the best questions appropriate to each category of interviewers.

Literature

Do vậy chiến lược thể hiện bản thân và các câu hỏi bạn đưa ra phải tùy thuộc vào người phỏng vấn bạn là ai.

Thus your strategy for presenting yourself and the questions you ask depends on whom you are interviewed by.

Literature

Khi được hỏi trực tiếp như thế này, người phỏng vấn sẽ phải đưa ra một lời tuyên bố về cơ hội tuyển dụng bạn.

Confronted so directly, the interviewer must make a statement about your chances of being hired.

Literature

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *