Và cuối cùng là chuyên gia tâm lý của chúng tôi.

And finally we have our psychology expert.

OpenSubtitles2018. v3

Anh muốn em gặp chuyên gia tâm lý

I want you to see a psychiatrist.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi nghĩ một chuyên gia tâm lý có thể giúp được ổng.

I think a psychiatrist would help him.

OpenSubtitles2018. v3

Hắn nói với chuyên gia tâm lý là hắn đã phạm sai lầm.

He told the psychologist that he made a mistake.

OpenSubtitles2018. v3

Những trường hợp này cần sự giúp đỡ của các chuyên gia tâm lý.

Such ones may need and benefit from professional mental-health assistance.

jw2019

chuyên gia tâm lý của cậu, tớ thật ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây.

As your psychiatrist, I’m surprised to see you here.

OpenSubtitles2018. v3

Mẹ gọi chuyên gia tâm lý ư?

You called a psychologist?

OpenSubtitles2018. v3

Đang tìm chuyên gia tâm lý của anh sao?

Looking for your shrink?

OpenSubtitles2018. v3

Cổ chỉ cần nói chuyện với một chuyên gia tâm lý để tìm hiểu coi có vấn đề gì.

She’ll just be talking with… a therapist to find out what happened.

OpenSubtitles2018. v3

Chia sẻ với gia đình, bạn bè, hoặc chuyên gia tâm lý nếu bạn đang gặp khó khăn liên quan đến việc sẩy thai của bạn .

Talk with family, friends, or a counselor if you are having trouble dealing with the loss of your pregnancy .

EVBNews

Và bạn phải tìm chuyên gia tâm lý giúp bé đối mặt những cảm xúc không thích đáng và việc không thể thành công và lại thất bại.

And you have to get counseling for her to help her deal with feelings of inadequacy and not being able to achieve and fail yet again.

ted2019

Trước thời của các bác sĩ khoa nhi, các chuyên gia tâm lý trẻ em, và thời của Internet, các bậc cha mẹ tìm nguồn hướng dẫn nơi đâu?

Before the days of pediatricians, child psychologists, and the Internet, where did parents go for advice?

jw2019

Những chỉ dẫn ấy được các chuyên gia tâm lý đưa ra, và cũng phản ánh các nguyên tắc vượt thời gian trong cuốn sách cổ là Kinh Thánh, một kho tàng của sự khôn ngoan. Mời bạn tham khảo.

They are frequently cited by grief counselors, and they echo timeless principles found in an ancient book of wisdom, the Bible.

jw2019

Không giống như Biệt đội A của người Mỹ, các biệt đội ‘A’ của biệt kích Khmer có thể tung ra chiến trường với quân số lên đến 15 người, nhân viên được bổ sung thêm vào là các chuyên gia tâm lý chiến.

Unlike an American A-Team however, Khmer SF ‘A’ Detachments could field up to 15 men, the additional personnel being psychological warfare specialists.

WikiMatrix

Có gấp đôi khả năng một người đàn ông có thể tiếp tục hẹn hò người bạn gái đã lừa dối họ quan hệ với một phụ nữ khác hơn là với một người đàn ông khác, theo một nghiên cứu mới từ một chuyên gia tâm lý của Đại học Texas tại Austin .

Men are more than twice as likely to continue dating a girlfriend who has cheated on them with another woman than one who has cheated with another man, according to new research from a University of Texas at Austin psychologist .

EVBNews

Mặc dù thuật ngữ “tâm lý giáo học” và “tâm lý học đường” thường được dùng với nghĩa giống nhau, các nhà nghiên cứu và lý thuyết gia thường được gọi là các nhà tâm lý giáo dục, trong khi các chuyên gia tâm lý làm việc ở trường học hay những môi trường liên quan đến trường học thì được gọi là các nhà tâm lý học đường.

Although the terms “educational psychology” and “school psychology” are often used interchangeably, researchers and theorists are likely to be identified as educational psychologists, whereas practitioners in schools or school-related settings are identified as school psychologists.

WikiMatrix

Nhưng người mà Emma cần không phải là các chuyên gia trị liệu tâm lý mà là người thực sự biết quan tâm cô ấy.

But what Emma needed wasn’t some therapist who really, really cared .

QED

Thuật ngữ này có thể do các chuyên gia marketing và các nhà tâm lý học tạo ra, rồi tự nó trở thành tiểu văn hóa.

The term may have been coined by marketing professionals and psychologists, later becoming a subculture of its own.

WikiMatrix

Chú ấy là chuyên gia tâm lý.

He’s a psychologist.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi không chuyên gia tâm lý đâu.

I’m not a fan of feelings.

OpenSubtitles2018. v3

Thỉnh thỏang chúng ta cần bạn bè, gia đình hay những chuyên gia tâm lý

Sometime we need friends, family members or a psychiatrist .

QED

Cô ấy là một chuyên gia tâm lý, văn phòng ở Eleven Mile .

She ‘s a psychotherapist with an office over on Eleven Mile .

EVBNews

Rosamund Pike trong vai Kate Sumner, chuyên gia tâm lý học hành vi của MI7 – người yêu của English.

Rosamund Pike as Kate Sumner, a behavioral psychologist at MI7, and English’s love interest.

WikiMatrix

Chuyên gia tâm lý bảo tôi nên tìm thứ gì đó có thể thay thế cho nỗi ám ảnh tuyệt vời của tôi.

My analyst said I should find something to substitute for my magnificent obsession.

OpenSubtitles2018. v3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *